Onze missie

VGSiemens opgericht

Eind negentigerjaren van de vorige eeuw ontstonden er her en der initiatieven om verenigingen van gepensioneerden op te richten. Verenigingen die invloed bedongen bij het pensioenfonds waar hun leden pensioen van genoten. Een aantal van onze oud-collega's, met als initiatiefnemer Theo Kaag, hadden dat zelfde idee, en zo werd op 4 april 2000 de VG Siemens opgericht. Op 25 oktober 2000 vervolgens werd de vereniging een rechtspersoon door het passeren van statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In 2001 telde onze vereniging 500 leden en in 2009 werd een mijlpaal bereikt met het inschrijven van het duizendste lid. Op dit moment (najaar 2023) schommelt het ledental rond de 750 maar we zijn nog springlevend en gaan vol vertrouwen op naar ons zilveren jubileum in 2025! 

Van Siemens Pensioenfonds naar Pensioenfonds Metalektro
Tot maart 2011 was het pensioenfonds van Siemens de gesprekspartner van VG Siemens. In 2011 veranderde dat, toen werden onze pensioenen ondergebracht bij het Pensioenfonds voor de Metaelektro, kortweg PME en kwam VG Siemens op grotere afstand te staan van de uitvoerder van onze pensioenen. Vandaag de dag hebben we ons -samen met VG-OcĂ©- aangesloten bij VGPME. De vereniging van gepensioneerden bij het PME. 

Onze missie
Net als in 2000 blijft onze missie het behartigen van de belangen van onze gepensioneerde leden. Een missie die we met meer elan dan ooit vormgeven. We zijn goed vertegenwoordigd in het bestuur en de verenigingsraad van VGPME en zitten aan tafel bij PME. Een bestuurslid vertegenwoordigt VG Siemens  in de pensioencommissie van VGPME en zit namens ons aan tafel met de sociale partners (werkgevers en werknemers). Dat alles om er bij de uitwerking van de nieuwe pensioenwet het beste voor ons uit te slepen. Daarnaast behartigen we de belangen van onze gepensioneerden op sociaaleconomisch gebied zoals: volkshuisvesting en volksgezondheid.